menu
×
logo reslegal
menu

DOKUMENTY POTRZEBNE DO UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ

Chcąc przygotować się do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy przygotować niezbędne materiały, na podstawie których nasza Kancelaria opracuje stosowny wniosek – są to:

  • dokumenty potwierdzające istnienie zobowiązania (długu) mogą to być: umowy o kredyty/pożyczki, umowy cesji wierzytelności, wyciągi z konta w przypadku kredytów odnawialnych czy kart kredytowych, korespondencja od firm windykacyjnych, dokumenty z kancelarii komorniczych, wezwania do zapłaty, dokumenty dotyczące spraw sądowych wytoczonych przeciwko osobie ubiegającej się o upadłość konsumencką (pozwy, wyroki, nakazy zapłaty). Ogólnie rzecz ujmując wszelka dokumentacja na podstawie, której można zidentyfikować ISTNIENIE DŁUGU, WIERZYCIELA, TERMIN ZAPŁATY I WYSOKOŚC ZOBOWIĄZANIA. Przy czym najistotniejszą kwestią jest ustalenie zobowiązania i wierzyciela;
  • dokumenty dotyczące majątku należącego do osoby, która zamierza złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości np.: księgi wieczyste nieruchomości (mieszkań, działek, domów), dowody rejestracyjne pojazdów, środki zgromadzone na lokatach, w gotowce, walutach obcych, spisy majątku (również nieformalne), dokumenty potwierdzające własność akcji i innych papierów wartościowych, umowy sprzedaży, darowizny składników majątku dłużnika z ostatnich pięciu lat;
  • dokumenty związane z czynnościami prawnymi jakie dokonywał dłużnik, dotyczące: umowy kupna sprzedaży, darowizny, inne;
  • o ile to możliwe należy przygotować dokumenty potwierdzające sytuację osobistą dłużnika i przyczyny zadłużenia, w szczególności historie choroby dłużnika lub osób bliskich, dokumentacja potwierdzająca zaistnienie wypadku lub zdarzenia losowego, które przyczyniło się do niewypłacalności, decyzje o orzeczeniu stopnia niepełnosprawności, wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn dotyczących pracodawcy, zaświadczenia ze szkół odnośnie dzieci;
  • do wniosku dołączamy także dokumenty potwierdzające dochody dłużnika czyli zaświadczenie od pracodawcy lub umowę o pracę, zlecenie, odcinek renty, emerytury itp.;
  • do wniosku dołączamy także dokumenty potwierdzające wydatki dłużnika czyli rachunki za media, czynsz, leczenie itp.;
  • dokumenty dotyczące wierzytelności spornych: są to przede wszystkim dokumenty ze spraw sądowych, w których dłużnik uważa, że wierzycielowi nie przysługują dane roszczenia, albo są one zawyżone. Wskazanie tych informacji we wniosku NIE STANOWI UZNANIA DŁUGU;
  • dokumenty dotyczące należności (wierzytelności) przysługujących dłużnikowi: czyli dokumenty, z których będzie wynikało, że dłużnik ma określone roszczenie względem danego podmiotu, np. umowa pożyczki, którą udzielił komuś, wyroki zasądzające zapłatę na jego rzecz itp.;
  • wymienione wyżej dokumenty i przykłady opisu nie stanowią katalogu zamkniętego, zawsze dostosowywane są do indywidualnej sytuacji dłużnika.