menu
×
logo reslegal
menu

KORZYŚCI Z UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ

Wiele osób zadłużonych zastanawia się co może zyskać poprzez przeprowadzenie postępowania upadłościowego. Otóż oprócz oczywistych korzyści finansowych, które odzwierciedlają się poprzez: zatrzymanie spirali długów, ustalenie kwoty zobowiązań i brak naliczania nowych odsetek i opłat od daty ogłoszenia upadłości, najważniejszą zaletą jest oddłużenie, które jest podstawowym celem każdego z postępowań upadłościowym – może to być całkowite umorzenie długów, albo częściowe umorzenie, bo wcześniejszym zrealizowaniu planu spłaty – czyli wpłaceniu części długu na rzecz wierzycieli w ramach planu rat – np. płatnych przez rok w kwocie 300 zł.

Dodatkowo z dotychczasowych doświadczeń naszych Klientów wynika, iż spokój jaki uzyskują w wyniku przejęcia ich spraw finansowych, włącznie z kontaktem z wierzycielami przez osobę syndyka wyznaczonego do postępowania jest dla nich bardzo cenny. Nie są oni już narażeni na telefony od firm windykacyjnych, wizyty terenowych przedstawicieli wierzycieli i ponawiane wciąż egzekucje komornicze. Po wyjawieniu majątku i złożeniu stosownych oświadczeń w zasadnie całkowity ciężar postępowania spoczywa na syndyku, niejako nadaje kierunek postępowaniu przygotowując projekt planu spłaty lub wskazując że zachodzą przesłanki do całkowitego umorzenia zobowiązań.

 

PODSTAWOWE PROFITY Z UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ TO:

 • szansa na umorzenie nawet całego zadłużenia, dla osób w oczywisty sposób niezdolnych do spłaty
 • nie musisz oddawać całego długu, a jego określoną część i to na przystępnych warunkach – dobrowolnie i bez komornika,
 • często może się zdarzyć, że Sąd umorzy zadłużenie bez konieczności jego spłaty warunkowo na 5 lat, oznacza to że jeżeli sytuacja dłużnika nie poprawi si e w tym okresie to dług zostanie ostatecznie umorzony.
 • Sąd ustali plan spłaty wierzycieli, jedynie gdy masz możliwości zarobkowe lub źródła dochodu, które pozwolą nawet częściowo zaspokoić wierzycieli - jednak jak pokazuje praktyka są to kwoty zdecydowanie niższe, niż pobierane przez komornika i jedynie przez określony czas.
 • gdy sytuacja majątkowa i osobista upadłego pogorszy się w trakcie realizacji planu spłaty np. na skutek niezawinionej utraty pracy, choroby – Sąd może bez dalszych spłat umorzyć cały dług, lub przerwać czasowo spłatę, tak by dać czas Dłużnikowi na podjęcie np. nowego zatrudnienia, czy przejście przez proces leczenia,
 • jeżeli dłużnik ma dom lub mieszkanie, które i tak byłyby sprzedane przez komornika na licytacji, to w ramach upadłości konsumenckiej, upadły może otrzymać znaczną część środków ze sprzedaży – nawet na 24-miesieczny czynsz najmu podobnego lokalu, który zapewni warunki mieszkaniowe upadłego i jego rodziny,
 • jeżeli jest już prowadzone postępowanie egzekucyjne dotyczące domu lub mieszkania, po ogłoszeniu upadłości, ulega ono zawieszeniu, a upadły ma możliwość zamieszkiwania w nim do czasu sprzedaży przez syndyka i wypłaty środków na najem innego lokum,
 • ogłoszenie upadłości nie zależy od posiadania majątku, nawet kiedy upadły nie ma w ogóle majątku, albo gdy wystarczy on na pokrycie minimalnej części długów, to i tak reszta może zostać umorzona – w ten sposób unika się np. dziedziczenia długów,
 • po ogłoszeniu upadłości następuje wstrzymanie egzekucji komorniczych oraz działań windykatorów, wierzyciele kontaktują się z syndykiem,
 • przestają być naliczane odsetki, a tym samym dług już nie rośnie,
 • nie ponosi się już kosztów komornika, opłat sądowych, kosztów pełnomocników wierzycieli,
 • nie trzeba się zwalniać z pracy, ani w inny sposób próbować zaniżyć swoich dochodów, bo nie ma to znaczenia dla ogłoszenia upadłości,
 • jeżeli po ogłoszeniu upadłości zaczniesz zarabiać więcej, na skutek czego twoja sytuacja majątkowa nawet znacząco się polepszy, nie oznacza to, że będziesz musiał więcej oddać, niż ustalono pierwotnie,
 • postępowanie sądowe jest bardzo szybkie i nieskomplikowane, często udaje się, że ogłoszenie upadłości następuje jedynie na skutek złożenia prawidłowo opracowanego wniosku – bez przeprowadzania rozprawy, a tym samym można uniknąć stresu związanego z wizytą w sądzie,
 • niskie koszty postępowania – to opłata sądowa od wniosku w kwocie 30 zł oraz wynagrodzenie za sporządzenie wniosku, które jest ustalane z osobą sporządzającą, stanowią jedyne koszty związane z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej.