menu
×
logo reslegal
menu

CZY SPEŁNIASZ WARUNKI?

Niżej podajemy ogólne warunki, jakie należy spełnić, by móc liczyć na ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Upadłość konsumencką można ogłosić wobec osób, które aktywnie nie są przedsiębiorcami. W praktyce oznacza to, że nie mogą one prowadzić indywidualnej działalności gospodarczej, zarejestrowanej w CEIDG, jak też nie mogą być:

  • wspólnikami osobowych spółek handlowych, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem,
  • członkami organów o spółek handlowych, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem,
  • wspólnikami spółki partnerskiej,
  • spadkobiercami zmarłego przedsiębiorcy, w stosunku do którego złożono wniosek o ogłoszenie upadłości w terminie roku od dnia śmierci.

Jednocześnie warto zaznaczyć, że prowadzenie takiej działalności w przeszłości nie wyklucza po jej zakończeniu podjęcia starań o ogłoszeniu upadłości w trybie konsumenckim. Należy jedynie pamiętać o formalnym zakończeniu prowadzonej przez daną osobę działalności. Reasumując nie można być przedsiębiorcom gdyż dla nich dedykowany jest inny tryb ogłaszania upadłości i w konsekwencji oddłużania.

Drugi warunek, jaki określony został w ustawie prawo upadłościowe, to pojęcie niewypłacalności całkowitej. Oznacz to, że osoba składająca wniosek o ogłoszenie upadłości posiada już wymagalne zobowiązania do zapłaty, które przekraczają jej możliwości finansowe. Kryterium jakie przyjęto do określenia stanu niewypłacalności całkowitej oparto na najczęściej występującej formie spłaty zobowiązań w ratach miesięcznych. Całkowita niewypłacalność więc rozpoczyna się po trzeciej niezapłaconej racie wymagalnych zobowiązań w ujęciu miesięcznym.

Podsumowując jeżeli jest się osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, posiadającą przeterminowane zobowiązania w okresie powyżej trzech miesięcy, posiada się tzw. konsumencką zdolność upadłościową. Oznacza to, że z powodzeniem możemy starać się o jej ogłoszenie przez właściwym sądem dla naszego zamieszkania.