menu
×
logo reslegal
menu

ODSZKODOWANIE ZA BŁĘDY MEDYCZNE

W ostatnich czasach, w opinii publicznej pojawiają się liczne doniesienia o coraz częstszych błędach ze strony lekarzy i innych pracowników służby zdrowia. Tak naprawdę największym poszkodowanym w przypadku błędu medycznego jest pacjent. Nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o pojęcie poszkodowanego w rozumieniu prawa cywilnego, albowiem za niektóre „omyłki” lekarskie pacjent zapłaci czymś najcenniejszym – własnym zdrowiem, a niekiedy nawet życiem.

Niniejszy artykuł ma na celu uświadomienie wszystkim osobom, które doświadczyły w swoim życiu niekompetencji, braku wiedzy, umiejętności, a także daleko idących zaniedbań ze strony lekarzy i innych pracowników służby zdrowia, praw jakie im przysługują z tytułu błędu medycznego.

Pacjenci – ofiary błędów lekarskich i innych zaniedbań medycznych – objęci są szczególną ochroną prawną. Lekarz i inni pracownicy służb medycznych w swoim działaniu powinni zachowywać najwyższą staranność, mając na szali życie lub zdrowie człowieka. Z całą stanowczością należy podkreślić, że pacjent jest podmiotem a nie przedmiotem świadczeń lekarskich, a jego prawa powinny wyznaczać granice działań lekarskich. To właśnie taki stan rzeczy, w którym pacjent i jego dobro stanowią wartość nadrzędną dla opiekującego się nim pracownika służby zdrowia, jest stanem do którego należy dążyć.

Aktualnie linia orzecznicza w zakresie błędów lekarskich znacznie się zmieniła. Do tej pory Sądy niechętnie przyznawały „rację” zwykłemu człowiekowi, który zdecydował się na walkę z potężną machiną służby zdrowia. Dotychczas Sądy opierały swoje rozstrzygnięcia bazując głównie na opinii biegłego lekarza z zakresu danej dziedziny medycznej oraz szeroko pojętej dokumentacji medycznej. Obecnie dowody te nadal mają duże znacznie, niemniej jednak rzeczone orzeczenia mają nieco inny charakter. Uwzględniają one bowiem trudne położenie w jakiej znalazł się poszkodowany błędem lekarskim.

 

Pojęcie błędu medycznego

Do dzisiejszego dnia, pojęcie „błędu medycznego” nie doczekało się definicji legalnej. Jak zatem ustalić co można uznać za taki błąd? Z pomocą w rozwianiu wątpliwości wyrosłych na kanwie rozważań w tym przedmiocie przychodzi orzecznictwo sądowe. I tak, w judykaturze przyjmuje się, że błędem w sztuce lekarskiej jest czynność (zaniechanie) lekarza w zakresie diagnozy i terapii, niezgodna z nauką medycyny w zakresie dla lekarza dostępnym (Orzeczenie SN - Izba Cywilna z 01.04.1955r., IV CR 39/54). Do ustalenia czy w danym przypadku mamy do czynienia z błędem w sztuce lekarskiej, musimy odpowiedzieć sobie na pytanie: czy postępowanie lekarza w naszym konkretnym przypadku było zgodne z prawem lub powszechnie przyjętym stanem wiedzy medycznej i praktyką lekarską? Jeśli, odpowiedź na powyższe pytanie jest przecząca pozwala to dochodzić od jednostki medycznej lub od konkretnego lekarza odpowiednich roszczeń, wynikających z tego tytułu.

Co decyduje o tym czy w danym przypadku zachodzi błąd medyczny?

O błędzie medycznym, czy też niezachowaniu podstawowych reguł ostrożności i staranności przez lekarza i innych pracowników zakładów leczniczych decydują okoliczności konkretnego przypadku.

Błąd medyczny lub zaniedbanie obowiązków staranności może być efektem:

 • chybionej diagnostyki;
 • użycia niewłaściwej aparatury;
 • zastosowania nieprawidłowej techniki leczenia schorzenia;
 • nietrafnej oceny przeprowadzonych badań;
 • pogwałcenia praw pacjenta zwłaszcza prawa do informacji;
 • ignorancji objawów choroby i odmowy udzielenia pomocy;
 • niezrozumienia w komunikacji z pacjentem;
 • nieprawidłowej organizacji placówek służby zdrowia;
 • lekceważącego traktowania chorych.

Jakie roszczenia przysługują?

Głównymi roszczeniami jakich można dochodzić w związku z wystąpieniem błędu medycznego są:

 • roszczenie o zapłatę odszkodowania;
 • roszczenie o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę;
 • renta.

Odszkodowanie pieniężne należy do najczęstszych form rekompensaty za doznany uszczerbek na zdrowiu pacjenta, który doświadczył błędu medycznego. Jeśli postępowanie lekarza doprowadziło do uszkodzenia ciała pacjenta lub wywołania u niego rozstroju zdrowia, poszkodowany może domagać się odszkodowania za poniesioną przez niego szkodę. Naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Będą to na przykład koszty zakupu leków, opatrunków, koszty związane ze specjalistyczną opieką, koszty poniesione na zakup sprzętu medycznego czy w związku z koniecznością uczęszczania na rehabilitację. W ramach roszczenia o odszkodowanie należy wykazać związek przyczynowo – skutkowy pomiędzy działaniem lekarza, a wyrządzoną szkodą.

Poszkodowany może również domagać się zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Podstawowym celem tego świadczenia jest kompensata i swoistego rodzaju „złagodzenie” cierpień fizycznych i psychicznych, jakie poszkodowany musiał ponieść w związku z błędem medycznym. Sądy określając jego wysokość biorą pod uwagę w szczególności rodzaj, charakter i intensywność cierpień, czas ich trwania, ujemne skutki zdrowotne, jakie poszkodowany będzie musiał znosić w przyszłości. Znaczenie ma także poczucie nieprzydatności społecznej, bezradność życiowa, czy konieczność korzystania z pomocy innych osób w sprawach życia codziennego. Przyjmuje się przy tym, iż zadośćuczynienie musi przedstawiać ekonomicznie odczuwalną wartość, ale nie może być nadmierne. Jego wysokość powinna zatem odpowiadać aktualnym warunkom i przeciętnej stopie życiowej społeczeństwa.

Ostatnim z roszczeń, o charakterze cywilnym, jakich może domagać się poszkodowany pacjent jest prawo otrzymania renty. Uprawnienie to przysługuje ściśle w przypadkach określonych przez prawo. Oznacza to zatem, że poszkodowany może otrzymać rentę tylko w przypadku, gdy w wyniku błędu medycznego utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość. O ile przesłanka całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy jest dość prosta do wykazania, o tyle zwiększenie potrzeb lub zmniejszenie powodzenia na przyszłość jest nieco trudniejsze. W tym ostatnim przypadku należy bowiem wykazać niejako tzw. „szkodę na przyszłość”, wyrażającą się w stale powtarzających się wydatkach na prowadzenie stałego leczenia, wykonywania zabiegów, przeprowadzania kuracji i rehabilitacji dla osiągnięcia poprawy lub zapobieżenia pogorszeniu się stanu zdrowia poszkodowanego, specjalnego odżywiania, sprawowania opieki ze strony osób trzecich.

Podsumowując powyższe rozważania trzeba podkreślić, że dochodzenie roszczeń związanych z błędem medycznym nie należy do prostych spraw. Decydując się na wytoczenie powództwa przeciwko placówce medycznej lub konkretnemu lekarzowi, wykonującemu dany zabieg, w ramach którego doszło do popełnienia błędu medycznego, trzeba uzbroić się w cierpliwość i przygotować na długie postępowanie sądowe. Aspektem wartym rozważenia jest również skorzystanie w tym zakresie z porady profesjonalnego pełnomocnika, albowiem zazwyczaj szpitale posiadają sztab wykwalifikowanych prawników, którzy z pewnością będą dążyli do uniknięcia wypłaty odszkodowania. Kancelaria ResLegal specjalizuje się w sprawach odszkodowań za błędy medyczne. Zespół wykwalifikowanych prawników pomoże Ci nie tylko w zakresie skonstruowania roszczeń skierowanych pod adresem placówki medycznej, ale również podejmie się reprezentowania Twoich interesów w postępowaniu sądowym. Jeśli zastanawiasz się nad tym, czy warto dochodzić roszczeń z tytułu błędu medycznego umów się na spotkanie informacyjne w naszej kancelarii, a dowiesz się jakie są Twoje szanse na uzyskanie wskazanych powyżej świadczeń kompensacyjnych.

Oddzwonimy w ciągu 30 minut

Administratorem danych osobowych jest adw. Piotr Charzewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „RESLEGAL Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Charzewski” NIP: 8191619794, adres: ul. Grunwaldzka 22/3, 35-068 Rzeszów. Dane osobowe podane w ramach formularza kontaktowego będą przetwarzane celem udzielenia odpowiedzi na pytanie w nim zawarte i przesłane do administratora. Każdej osobie przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych dostępne jest w Polityce Prywatności.

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com