menu
×
logo reslegal
menu

ODSZKODOWANIE ZA BŁĘDY MEDYCZNE

W ostatnich czasach, w opinii publicznej pojawiają się liczne doniesienia o coraz częstszych błędach ze strony lekarzy i innych pracowników służby zdrowia. Tak naprawdę największym poszkodowanym w przypadku błędu medycznego jest pacjent. Nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o pojęcie poszkodowanego w rozumieniu prawa cywilnego, albowiem za niektóre „omyłki” lekarskie pacjent zapłaci czymś najcenniejszym – własnym zdrowiem, a niekiedy nawet życiem.

Niniejszy artykuł ma na celu uświadomienie wszystkim osobom, które doświadczyły w swoim życiu niekompetencji, braku wiedzy, umiejętności, a także daleko idących zaniedbań ze strony lekarzy i innych pracowników służby zdrowia, praw jakie im przysługują z tytułu błędu medycznego.

Pacjenci – ofiary błędów lekarskich i innych zaniedbań medycznych – objęci są szczególną ochroną prawną. Lekarz i inni pracownicy służb medycznych w swoim działaniu powinni zachowywać najwyższą staranność, mając na szali życie lub zdrowie człowieka. Z całą stanowczością należy podkreślić, że pacjent jest podmiotem a nie przedmiotem świadczeń lekarskich, a jego prawa powinny wyznaczać granice działań lekarskich. To właśnie taki stan rzeczy, w którym pacjent i jego dobro stanowią wartość nadrzędną dla opiekującego się nim pracownika służby zdrowia, jest stanem do którego należy dążyć.

Aktualnie linia orzecznicza w zakresie błędów lekarskich znacznie się zmieniła. Do tej pory Sądy niechętnie przyznawały „rację” zwykłemu człowiekowi, który zdecydował się na walkę z potężną machiną służby zdrowia. Dotychczas Sądy opierały swoje rozstrzygnięcia bazując głównie na opinii biegłego lekarza z zakresu danej dziedziny medycznej oraz szeroko pojętej dokumentacji medycznej. Obecnie dowody te nadal mają duże znacznie, niemniej jednak rzeczone orzeczenia mają nieco inny charakter. Uwzględniają one bowiem trudne położenie w jakiej znalazł się poszkodowany błędem lekarskim.

 

Pojęcie błędu medycznego

Do dzisiejszego dnia, pojęcie „błędu medycznego” nie doczekało się definicji legalnej. Jak zatem ustalić co można uznać za taki błąd? Z pomocą w rozwianiu wątpliwości wyrosłych na kanwie rozważań w tym przedmiocie przychodzi orzecznictwo sądowe. I tak, w judykaturze przyjmuje się, że błędem w sztuce lekarskiej jest czynność (zaniechanie) lekarza w zakresie diagnozy i terapii, niezgodna z nauką medycyny w zakresie dla lekarza dostępnym (Orzeczenie SN - Izba Cywilna z 01.04.1955r., IV CR 39/54). Do ustalenia czy w danym przypadku mamy do czynienia z błędem w sztuce lekarskiej, musimy odpowiedzieć sobie na pytanie: czy postępowanie lekarza w naszym konkretnym przypadku było zgodne z prawem lub powszechnie przyjętym stanem wiedzy medycznej i praktyką lekarską? Jeśli, odpowiedź na powyższe pytanie jest przecząca pozwala to dochodzić od jednostki medycznej lub od konkretnego lekarza odpowiednich roszczeń, wynikających z tego tytułu.

Co decyduje o tym czy w danym przypadku zachodzi błąd medyczny?

O błędzie medycznym, czy też niezachowaniu podstawowych reguł ostrożności i staranności przez lekarza i innych pracowników zakładów leczniczych decydują okoliczności konkretnego przypadku.

Błąd medyczny lub zaniedbanie obowiązków staranności może być efektem:

 • chybionej diagnostyki;
 • użycia niewłaściwej aparatury;
 • zastosowania nieprawidłowej techniki leczenia schorzenia;
 • nietrafnej oceny przeprowadzonych badań;
 • pogwałcenia praw pacjenta zwłaszcza prawa do informacji;
 • ignorancji objawów choroby i odmowy udzielenia pomocy;
 • niezrozumienia w komunikacji z pacjentem;
 • nieprawidłowej organizacji placówek służby zdrowia;
 • lekceważącego traktowania chorych.

Jakie roszczenia przysługują?

Głównymi roszczeniami jakich można dochodzić w związku z wystąpieniem błędu medycznego są:

 • roszczenie o zapłatę odszkodowania;
 • roszczenie o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę;
 • renta.

Odszkodowanie pieniężne należy do najczęstszych form rekompensaty za doznany uszczerbek na zdrowiu pacjenta, który doświadczył błędu medycznego. Jeśli postępowanie lekarza doprowadziło do uszkodzenia ciała pacjenta lub wywołania u niego rozstroju zdrowia, poszkodowany może domagać się odszkodowania za poniesioną przez niego szkodę. Naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Będą to na przykład koszty zakupu leków, opatrunków, koszty związane ze specjalistyczną opieką, koszty poniesione na zakup sprzętu medycznego czy w związku z koniecznością uczęszczania na rehabilitację. W ramach roszczenia o odszkodowanie należy wykazać związek przyczynowo – skutkowy pomiędzy działaniem lekarza, a wyrządzoną szkodą.

Poszkodowany może również domagać się zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Podstawowym celem tego świadczenia jest kompensata i swoistego rodzaju „złagodzenie” cierpień fizycznych i psychicznych, jakie poszkodowany musiał ponieść w związku z błędem medycznym. Sądy określając jego wysokość biorą pod uwagę w szczególności rodzaj, charakter i intensywność cierpień, czas ich trwania, ujemne skutki zdrowotne, jakie poszkodowany będzie musiał znosić w przyszłości. Znaczenie ma także poczucie nieprzydatności społecznej, bezradność życiowa, czy konieczność korzystania z pomocy innych osób w sprawach życia codziennego. Przyjmuje się przy tym, iż zadośćuczynienie musi przedstawiać ekonomicznie odczuwalną wartość, ale nie może być nadmierne. Jego wysokość powinna zatem odpowiadać aktualnym warunkom i przeciętnej stopie życiowej społeczeństwa.

Ostatnim z roszczeń, o charakterze cywilnym, jakich może domagać się poszkodowany pacjent jest prawo otrzymania renty. Uprawnienie to przysługuje ściśle w przypadkach określonych przez prawo. Oznacza to zatem, że poszkodowany może otrzymać rentę tylko w przypadku, gdy w wyniku błędu medycznego utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość. O ile przesłanka całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy jest dość prosta do wykazania, o tyle zwiększenie potrzeb lub zmniejszenie powodzenia na przyszłość jest nieco trudniejsze. W tym ostatnim przypadku należy bowiem wykazać niejako tzw. „szkodę na przyszłość”, wyrażającą się w stale powtarzających się wydatkach na prowadzenie stałego leczenia, wykonywania zabiegów, przeprowadzania kuracji i rehabilitacji dla osiągnięcia poprawy lub zapobieżenia pogorszeniu się stanu zdrowia poszkodowanego, specjalnego odżywiania, sprawowania opieki ze strony osób trzecich.

Podsumowując powyższe rozważania trzeba podkreślić, że dochodzenie roszczeń związanych z błędem medycznym nie należy do prostych spraw. Decydując się na wytoczenie powództwa przeciwko placówce medycznej lub konkretnemu lekarzowi, wykonującemu dany zabieg, w ramach którego doszło do popełnienia błędu medycznego, trzeba uzbroić się w cierpliwość i przygotować na długie postępowanie sądowe. Aspektem wartym rozważenia jest również skorzystanie w tym zakresie z porady profesjonalnego pełnomocnika, albowiem zazwyczaj szpitale posiadają sztab wykwalifikowanych prawników, którzy z pewnością będą dążyli do uniknięcia wypłaty odszkodowania. Kancelaria ResLegal specjalizuje się w sprawach odszkodowań za błędy medyczne. Zespół wykwalifikowanych prawników pomoże Ci nie tylko w zakresie skonstruowania roszczeń skierowanych pod adresem placówki medycznej, ale również podejmie się reprezentowania Twoich interesów w postępowaniu sądowym. Jeśli zastanawiasz się nad tym, czy warto dochodzić roszczeń z tytułu błędu medycznego umów się na spotkanie informacyjne w naszej kancelarii, a dowiesz się jakie są Twoje szanse na uzyskanie wskazanych powyżej świadczeń kompensacyjnych.