menu
×
logo reslegal
menu

ODSZKODOWANIE I ZADOŚĆUCZYNIENIE ZA UDZIAŁ W WYPADKU

Odszkodowanie z OC sprawy lub od samego sprawcy, należy się osobom poszkodowanym w kolizji lub wypadku. Ważne, by pamiętać, że osobami poszkodowanymi są wszyscy uczestnicy zdarzenia, którzy doznali tzw. szkody osobowej czy obrażeń ciała, lub szkody rzeczowej czyli uszkodzenia np. samochodu. Do tego kręgu osób poszkodowanych można zaliczyć:

  • kierowcę samochodu uczestniczącego w zdarzeniu drogowym, który nie jest sprawcą,
  • pasażerów samochodów uczestniczących w zderzeniu, włącznie z pasażerami podróżującymi ze sprawcą;
  • potrąconych rowerzystów,
  • potrąconych pieszych.

W przypadku gdy uczestnik wypadku/ kolizji poniósł śmierć, bądź doznał poważnych obrażeń ciała, odszkodowania i zadośćuczynienia mogą domagać się także osoby najbliższe.

 

Jakie są kategorie roszczeń w związku z wypadkiem?

By odpowiedzieć na to pytanie należy najpierw rozróżnić pojęcia wypadku i kolizji.

Kolizja to zdarzenie drogowe, w którym żadna z osób uczestniczących nie ucierpiała. Wypadkiem nazywamy zdarzenie, którego konsekwencją będzie śmierć lub obrażenia ciała któregoś z uczestników.

Jeżeli zdarzenie drogowe jest kolizją, poszkodowany ma prawo domagać się od ubezpieczyciela świadczenia odszkodowawczego za szkodę związaną z uszkodzeniem rzeczy na skutek kolizji, uszkodzeniem pojazdu czy kosztami poniesionymi np. na holowanie lub wynajem samochodu zastępczego.

Wypadek otwiera przed poszkodowanym także możliwość dochodzenia zadośćuczynienia za doznany ból i cierpienie. Doznana szkoda osobowa niesie za sobą możliwość dochodzenia od ubezpieczyciela zwrotu kosztów leczenia, rehabilitacji, kosztów opieki, ale również utraconego i renty.

Śmierć jednego z uczestników wypadku.

Jeżeli zdarzenie drogowe pociągnie za sobą śmierć jednego z uczestników wypadku, wówczas roszczenie o wypłatę odszkodowania i zadośćuczynienia przysługuje jego osobom najbliższym. Świadczenie odszkodowawcze obejmuje wtedy zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej, renta a także zwrot kosztów pogrzebu.

Kiedy upływa termin na zgłoszenie szkody?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami roszczenie o wypłatę odszkodowania w związku z kolizją może być zgłoszone w terminie 3 lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie, która jest zobowiązana do jej naprawienia. Po tym czasie roszczenie przedawnia się. Termin nie może być dłuższy od 10 lat od dnia zdarzenia.

W przypadku kiedy osoba poszkodowana dochodzi roszczenia w związku z obrażeniami ciała lub śmiercią osoby najbliższej czas na zgłoszenie szkody wydłuża się do 20 lat od dnia wyrządzenia szkody, jednak już bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie.

W jaki sposób zgłosić szkodę?

Osoba poszkodowana, która jest zainteresowana uzyskaniem odszkodowania, powinna zgłosić szkodę bezpośrednio do ubezpieczyciela sprawcy kolizji lub wypadku. Dane ubezpieczyciela powinny być wskazane przez sprawcę w oświadczeniu o kolizji. Bazę ubezpieczeń prowadzi również Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który może nam wypłacić świadczenia, jeżeli nie udało się ustalić sprawcy, albo sprawca nie miał ubezpieczenia OC.

Zgłoszenia można dokonać telefonicznie, mailowo ale również pocztą tradycyjną, lub za pośrednictwem przygotowanych przez ubezpieczycieli formularzy. Ubezpieczyciel ma 7 dni od przyjęcia zgłoszenia by poinformować zgłaszającego o dokumentach niezbędnych przy likwidacji.

Kiedy ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie?

Termin na wypłatę odszkodowania wynika z ustawy, a to oznacza że ubezpieczyciel jest związany przepisami prawa. Odszkodowanie powinno zostać wypłacona w ciągu 30 dni od momentu zgłoszenia szkody. Jeżeli nie udało się wyjaśnić istotnych dla sprawy okoliczności lub odpowiedzialności ubezpieczyciela, termin ten upływa po 14 dniach od momentu wyjaśnienia okoliczności spornych. Okres wypłaty nie powinien przekroczyć 90 dni od dnia zgłoszenia, jednak wyjątek stanowi sytuacja, kiedy wypłata odszkodowania jest zależna od toczącego się postępowania cywilnego lub karnego.