menu
×
logo reslegal
menu

ODSZKODOWANIA LOTNICZE

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat transport powietrzny i szeroko pojęta branża lotnicza znacznie zyskały na znaczeniu. Człowiek, podróżując do różnych zakątków Europy i świata, najczęściej, z uwagi na spory komfort i znacznie skrócony czas podróży, wybiera właśnie wskazany powyżej środek transportu. Niemniej jednak niewielu spośród pasażerów linii lotniczych wie, że w przypadku odwołania lotu, jego opóźnienia lub odmowy przyjęcia na pokład może on żądać od przewoźnika stosownego odszkodowania.

 

W jakich przypadkach i komu przysługuje odszkodowanie

Rzeczone odszkodowanie przysługuje w następujących sytuacjach:

  • odwołanie lotu;
  • opóźnienie lotu;
  • odmowa przyjęcia na pokład.

Odwołanie lotu

Pod pojęciem odwołania lotu rozumiemy sytuację, w której uprzednio planowany lot, na który zostało zarezerwowane przynajmniej jedno miejsce nie odbył się. Ponadto, odwołanie obejmuje również przypadki, w których lot został przekierowany, a także gdy samolot wystartował, ale z jakiegoś powodu musiał zawrócić do portu.

Odszkodowanie za odwołanie lotu przysługuje na podstawie art. 5 w zw. z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 roku, ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91. Przytoczony powyżej przepis jednoznacznie wskazuje także sytuacje, w których rzeczony środek o charakterze kompensacyjnym nie będzie przysługiwał.

I tak, odszkodowanie za odwołany lot nie przysługuje jeżeli:

  • pasażer został poinformowany o odwołaniu lotu przynajmniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem odlotu; lub
  • pasażer zastał poinformowany o odwołaniu lotu w okresie od dwóch tygodni do siedmiu dni przed planowym czasem odlotu i zaoferowano mu zmianę planu podróży, umożliwiającą wylot najpóźniej dwie godziny przed planowym czasem odlotu i dotarcie do miejsca docelowego najwyżej cztery godziny po planowym czasie przylotu; lub
  • pasażer został poinformowany o odwołaniu w okresie krótszym niż siedem dni przed planowym czasem odlotu i zaoferowano mu zmianę planu podróży, umożliwiającą wylot nie więcej niż godzinę przed planowym czasem odlotu i dotarcie do miejsca docelowego najwyżej dwie godziny po planowym czasie przylotu.

Dodatkowo przewoźnik lotniczy nie jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania, jeżeli jest w stanie dowieść, że odwołanie lotu jest spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć, pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków. Odwołując się do tej przesłanki, stanowiącej odmowę przyznania odszkodowania, należy wskazać, iż należy ona do tych najczęściej powoływanych przez przewoźników lotniczych. Zazwyczaj wskazują oni, iż przyczyną odwołania lotu są szeroko pojęte warunki atmosferyczne (śnieżyce, silny wiatr, wybuch wulkany, mgła), destabilizacja polityczna, a także inne czynniki uniemożliwiające zarówno start, jak i bezpieczne lądowanie w docelowym miejscu podróży.

Opóźnienie lotu

Opóźnienie lotu do chwili obecnej nie doczekało się definicji legalnej. W rzeczonym rozporządzeniu nie wskazano również w jaki sposób obliczyć opóźnienie naszego samolotu, ani tego z jaką chwilą opóźnienie należy traktować jako zakończone. Intuicyjnie moment zakończenia lotu zazwyczaj związany jest z lądowaniem, czyli z chwilą, całkowitego zatrzymania się samolotu i otwarcia drzwi, umożliwiającego pasażerom opuszczenie pokładu statku powietrznego. Odpowiedź dotycząca pytania kiedy dokładnie kończy się lot ma istotne znaczenie dla ustalenia długości opóźnienia, od czego zależy przysługujące pasażerowi odszkodowanie.

Wysokość odszkodowania oraz innych świadczeń przysługujących pasażerom od przewoźnika uzależniona jest od długości trasy lotu, wyrażonej w km oraz czasu opóźnienia. Opisaną zależność obrazuje poniższa tabela:

 

tabela odszkodowania loty

 

Odmowa przyjęcia na pokład

Odmowa przyjęcia na pokład została zdefiniowana w prawie unijnym, jako odmowa przewozu pasażerów danym lotem, pomimo że stawili się oni prawidłowo do wejścia na pokład, chyba że odmowa taka jest racjonalnie uzasadniona, w szczególności względami zdrowotnymi, wymogami bezpieczeństwa lub posiadaniem niewłaściwych dokumentów podróży. Zgodnie z art. 4 ust 3 przytaczanego rozporządzenia Wspólnoty Europejskiej, w przypadku odmowy przyjęcia pasażerów na pokład wbrew ich woli, obsługujący przewoźnik lotniczy niezwłocznie wypłaca im odszkodowanie, zgodnie z art. 7 i udziela pomocy zgodnie z art. 8 i 9 ( właściwa opieka ze strony linii lotniczych, np. prawo do gorącego posiłku, napoju, itp.). Kwoty odszkodowania również zależne są od długości trasy lotu i statuują się na identycznym poziomie jak w przypadku odwołania lub opóźnienia lotu.

Jak skutecznie dochodzić przysługujących roszczeń?

Pierwszym krokiem do uzyskania odszkodowania jest skierowanie do przewoźnika lotniczego właściwego wezwania do zapłaty. W rzeczonym piśmie należy wskazać kwotę odszkodowania jakiej się domagamy, a także wykazać szereg okoliczności, które mają na celu potwierdzenie wysuwanych przez nas twierdzeń. Jednocześnie do wniosku dobrze jest załączyć wszelkie posiadane przez nas dokumenty pozwalające na prawidłową ocenę podnoszonych przez nas okoliczności m.in. kart pokładową, potwierdzenie rezerwacji, bilet elektroniczny (e-ticket), zawiadomienie o opóźnieniu itd. W ramach procedury pozasądowego wezwania do zapłaty przewoźnik, gdy uzna je za zasadne, powinien wypłacić odszkodowanie niezwłocznie, w formie pieniężnej albo – za zgodą pasażera – może zrekompensować niedogodności w inny sposób, np. poprzez voucher podróżny. Praktyka w tym zakresie bywa jednak różna, a przewoźnik niejednokrotnie odmawia wypłaty odszkodowania.

W takiej sytuacji pasażer może odwołać się od stanowiska przewoźnika, kierując skargę na naruszenie przez przewoźnika lotniczego postanowień Rozporządzenia. Rzeczoną skargę kieruje się do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, dołączając do jej formularza kopie: reklamacji skierowanej do przewoźnika, udzielonej przez niego odpowiedzi, potwierdzenia rezerwacji na dany lot oraz oświadczenie o zgodności wspomnianych kopii z oryginałami. Skargę można złożyć nie wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia złożenia reklamacji u przewoźnika, a postępowanie w sprawie kończy się wydaniem przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego decyzji administracyjnej, w której Prezes określa zakres naruszenia i termin jego usunięcia.

Ostatecznością jest dochodzenie przysługujących pasażerowi praw na drodze stosownych postępowań sądowych, poprzez złożenie przeciwko przewoźnikowi pozwu o zapłatę odszkodowania. Pozew wnosi się wyłącznie wtedy, gdy istnieje realna szansa na uzyskanie odszkodowania. Na tym etapie niezwykle ważne jest, aby pilnować terminów sądowych. Na uwadze należy mieć także właściwość rzeczową i miejscową sądu, do którego kierujemy powództwo.

Kwestią wartą zaznaczenia jest również termin przedawnienia. Pasażer zamierzający dochodzić odszkodowania od przewoźnika lotniczego powinien mieć na uwadze również to, że aktualnie termin przedawnienia roszczeń w stosunku do przewoźnika, zgodnie z art. 778 kodeksu cywilnego, upływa z rokiem od dnia przewozu lub dnia, w którym przewóz miał być wykonany.

Aspektem, który należy mieć na uwadze przy dochodzeniu wszelkich roszczeń odszkodowawczych jest także skorzystanie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, który nie tylko oceni szanse uzyskania świadczenia, ale również pomoże w skonstruowaniu wezwania do zapłaty, skargi do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, czy też pozwu przeciwko przewoźnikowi lotniczemu. Nasza kancelaria od lat, z dobrym skutkiem prowadzi podobne sprawy. Zazwyczaj kończą się one na etapie negocjacji z przewoźnikiem i tym samym nie zachodzi konieczność występowania na drogę postępowania sądowego, co pozwala zaoszczędzić pieniądze. Jeśli zamierzasz dochodzić odszkodowania za opóźniony lot skontaktuj się z kancelarią adwokacką ResLegal w Rzeszowie, bezpłatnie przeanalizujemy Twoje dokumenty i podejmiemy decyzję co do dalszej strategii poprowadzenia sprawy.