menu
×
logo reslegal
menu

WŁADZA RODZICIELSKA

Władza rodzicielska, często mylnie rozumiana jako możliwość kontaktowania się z dzieckiem – jest jednak czym innym, niż wspomniane kontakty. To zespół praw i obowiązków względem dziecka, czyli decyzyjność w sprawach dziecka, jak chociażby jego edukacji, leczenia, zarządu majątkiem.

Władza rodzicielska może być przyznana w pełni obojgu rodzicom, czyli oboje mają takie same prawa i obowiązki i w wielu kwestiach będzie potrzebna ich obopólna zgodna np. przy wyrażeniu zgody na wyrobienie paszportu. Władza może też być ograniczona, obojgu lub jednemu rodzicowi, co oznacza, że np. sąd określa zakres uprawnień, jakie przysługują rodzicowi, przy którym dziecko nie jest, albo też sąd ustanawia kuratora, by pełnił nadzór nad rodziną, danym rodzicem, w grę wchodzi także ograniczenie w formie zobowiązania do odbycia terapii, psychoterapii.

Najczęstsze uprawnienia jakie sąd przyznaje małżonkowi, któremu ograniczono władzę rodzicielską, przedstawia poniższe zestawienie:

 • prawo do zasięgania informacji na temat stanu zdrowia, zarówno od matki, jak i lekarzy sprawujących stałą i doraźną opiekę medyczną,
 • prawo wglądu do wszelkiej dokumentacji medycznej, w tym dotyczącej realizacji szczepień dziecka,
 • prawo zapoznawania się z bieżącymi postępami w nauce i osiąganymi wynikami w nauce, w tym prawo do udziału w wywiadówkach, prawo wglądu w dziennika szkolnego, prawo do kontaktów z opiekunami, pedagogami, nauczycielami i wychowawcami małoletniego,
 • prawo współdecydowania o wyborze zajęć pozalekcyjnych,
 • prawo współdecydowania o wyborze szkoły i kierunku kształcenia,
 • prawo do wyłącznego decydowania w kwestii organizacji wypoczynku, gdy dziecko będzie przebywać pod opieką ojca,
 • prawo do zasięgnięcia informacji na temat miejsca spędzania czasu wolnego przez dziecko w okresie ferii i wakacji – gdy przebywa pod opieką matki,
 • prawo wyrażania zgody na wyrobienie małoletniemu dowodu lub paszportu – wspólnie z matką,
 • prawo współdecydowania w kwestiach światopoglądowych i religijnych,
 • wyrażenia zgody na zmianę miejsca zamieszkania poza obszar województwa,
 • prawo współdecydowania w przypadku zmiany nazwiska dziecka,
 • prawo współdecydowania w wyrażaniu zgody na wyjazdy zagraniczne, trwające jednorazowo dłużej niż 14 dni.

W niektórych przypadkach – gdy z różnych przyczyn sprawowanie władzy jest wyłączone lub ograniczone, sąd może ją zawiesić.

W skrajnych przypadkach np. przy aktach przemocy względem dziecka, uzależnieniu od narkotyków, poważnej chorobie, całkowitym zerwaniu kontaktów z dzieckiem – możliwe jest pozbawienie władzy rodzicielskiej.

Istotne jest, że rozstrzygnięcie o władzy rodzicielskiej często poprzedzone zostaje przeprowadzeniem przez sąd dowodu z opinii Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów. Warto też podkreślić, że można w razie konieczności lub zmiany okoliczności występować o zmianę orzeczenia dotyczącego władzy rodzicielskiej np. jeżeli został ktoś jej pozbawiony, może wnosić o jej przywrócenie w pełni lub ograniczonym zakresie.