menu
×
logo reslegal
menu

UPROWADZENIE DZIECKA ZA GRANICĘ

Jeżeli dojdzie do wywiezienia dziecka z Polski za granicę, albo odwrotnie – dziecko mieszka za granicami Polski, a drugi rodzic wywiezie je bez Twojej zgody do Polski lub innego kraju, możesz skorzystać z pomocy jaka wynika z Konwencji Haskiej.

W przypadku konfliktu zachodzącego pomiędzy rodzicami małoletniego jednym z zagrożeń, jakie czyhają na Twoje dziecko jest tzw. uprowadzenie rodzicielskie.

Uprowadzenie (porwanie) rodzicielskie ma miejsce w sytuacji, gdy jeden rodzic bez wiedzy i woli drugiego rodzica wywozi dziecko z państwa jego stałego pobytu albo posiadając zgodę drugiego rodzica lub odpowiedniego organu na określony czasowo wyjazd do innego państwa po upływie tego terminu zatrzymuje tam dziecko. Taki przypadek podlega rozstrzygnięciu w oparciu o obowiązujące przepisy prawa międzynarodowego w postaci Konwencji Haskiej - jest to międzynarodowe porozumienie, które pomaga w sprowadzeniu dzieci uprowadzonych do innego kraju. Państwa, które ją podpisały, zobowiązują się do współpracowania ze sobą, żeby dziecko wróciło do swojego kraju jak najszybciej. Przepisy rzeczonego aktu prawego obowiązują również na terytorium Polski i od kilku lat pomagają na rozwiązywanie sporów powstałych na tym tle pomiędzy rodzicami małoletniego.

 

PRZESŁANKI UMOŻLIWIAJĄCE ZASTOSOWANIE KONWENCJI

Zgodnie z przepisami konwencji bezprawność uprowadzenia ma miejsce, jeżeli nastąpiło naruszenie prawa do opieki, a w chwili uprowadzenia lub zatrzymania prawo to było skutecznie wykonywane. Zazwyczaj do takiej sytuacji dochodzi w przypadku, gdy matka decyduje się bez wiedzy i zgody ojca dziecka zabrać dziecko i wyjechać z nim poza granice kraju, w którym wraz z dzieckiem do tej pory przebywała. W ramach takich sytuacji ojciec dziecka uprawniony jest do złożenia w tym zakresie stosownego wniosku o wydanie dziecka i jego powrót do miejsca stałego pobytu. Aby tego dokonać istnieje szereg warunków, które muszą zaistnieć przed formalnym zainicjowaniem postępowania w tym przedmiocie.

Jednym z takich warunków, odnoszących się do rodzica/opiekuna prawnego jest to, aby w momencie występowania z wnioskiem osobie tej przysługiwały prawa rodzicielskie względem małoletniego. W ramach tej przesłanki najważniejsze jest to, aby wnioskodawca nie został ich pozbawiony i podobnie, jak drugi z rodziców, miał prawo decydowania o losie dziecka. Gdy ten warunek zostanie spełniony możemy przejść do badania kolejnych przesłanek, wskazujących na to, czy konwencja haska znajdzie zastosowanie.

Kolejnym warunkami do zastosowania rzeczonych przepisów są okoliczności dotyczące osoby dziecka. Aby móc skorzystać z przedmiotowej regulacji dziecko nie może ukończyć 16 roku życia, musi mieć stałe miejsce zamieszkania w państwie, będącym stroną konwencji, a także musi ono zostać uprowadzone lub zatrzymane w państwie objętym konwencją haską innym niż miejsce stałego zamieszkania.

WNIOSEK - PODSTAWA PRAWIDŁOWEGO ZAINICJOWANIA POSTĘPOWANIA

Czyniąc starania zmierzające do odzyskania dziecka, a jednocześnie zainicjować w tym zakresie stosowne postępowanie należy prawidłowo wypełnić wniosek o zwrot dziecka. Wniosek ten powinien zostać wypełniony zarówno w języku polskim, jak i języku urzędowym państwa z którego/do którego dziecko zostało uprowadzone. Jednakże w przypadku gdy wnioskodawca nie dysponuje informacjami, w oparciu o które jest w stanie ustalić kraj uprowadzenia dziecka powinien oprzeć wniosek na podejrzeniach i wskazać najbardziej prawdopodobne miejsce pobytu dziecka, ustalone na podstawie posiadanych przez niego informacji. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający władzę rodzicielską wnioskodawcy, np. aktu urodzenia dziecka, orzeczenie sądowe wydane w sprawie władzy rodzicielskiej, a także zdjęcie dziecka lub kopię dokumentu z datą urodzenia i zdjęciem dziecka, np. paszport lub legitymację szkolną oraz dokument poświadczający, że dziecko miało stałe miejsce zamieszkania w danym państwie członkowskim, będącym stroną konwencji.

MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU I JEGO KOSZT

Wniosek, będący podstawą zainicjowania właściwego postępowania powinien zostać złożony w siedzibie właściwego organu powołanego do nadawania sprawie dalszego biegu. W warunkach polskich organem właściwym do przyjęcia wniosku i nadania mu dalszego biegu jest Ministerstwo Sprawiedliwości. W pozostałych krajach Unii Europejskiej organem właściwym są również instytucje wymiaru sprawiedliwości. Złożenie wniosku jest całkowicie wolne od jakichkolwiek opłat. Jedynym kosztem, jaki wnioskodawca będzie musiał ponieść jest koszt tłumaczenia dokumentów, stanowiących załączniki do wniosku o zwrot dziecka.